Reklam
  • Reklam
Yağış son­ra­sı yol­lar kös­te­bek yu­va­sı­na döndü

Yağış son­ra­sı yol­lar kös­te­bek yu­va­sı­na döndü

Son yıl­la­rın en ya­ğış­lı kı­şı­nı ya­şa­yan Şan­lı­ur­fa'da yoğun ya­şa­nan ya­ğış­la­rın ar­dın­dan bir­çok böl­ge­de as­falt yol­lar adeta kös­te­bek yu­va­sı­na döndü.

16 Ocak 2019 - 13:10
Reklam

Şan­lı­ur­fa ge­ne­lin­de yoğun ya­şa­nan ya­ğış­la­rın ar­dın­dan su­la­rın çe­kil­me­si ve aşın­ma­lar ile bir­lik­te or­ta­ya çıkan tab­lo­da be­li­ren çu­kur­lar, adeta kös­te­bek yu­va­sı­nı an­dır­dı. Şehir mer­ke­zin­de üç ilçe be­le­di­ye­si­ne ve bü­yük­şe­hir’e ait yolar sü­rü­cü­le­ri adeta çi­le­den çı­ka­rı­yor.

Yol­la­rın sı­ra­dan mal­ze­me­ler ile sa­de­ce ya­ma­la­na­rak ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten sü­rü­cü­ler, bo­zu­lan yol­la­rın aci­len ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di­ler. Ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan sü­rü­cü­ler, yoğun ya­ğış­la­rın ar­dın­dan ya­şa­nan tab­lo­nun adeta içler acısı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler.

Yol­lar­da­ki çu­kur­la­rın araç­la­ra büyük za­rar­lar ver­di­ği­ni ve tra­fik ka­za­la­rı­na adeta da­ve­ti­ye çı­kar­dı­ğı­nı söy­le­yen sü­rü­cü­ler, “Bu yıl ya­şa­nan en ya­ğış­lı kış şart­la­rı­nın ar­dın­dan özel­lik­le ili­miz­de bu­lu­nan yol­lar adeta kalp da­mar­la­rı­nın tı­kan­ma­sı­na ben­zi­yor. Bir­çok yolda olu­şan büyük çu­kur­lar adeta yol­la­ra iş­le­nen de­sen­ler gibi kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Öze­lik­le gece seyir ha­lin­de olan araç­la­rı büyük teh­li­ke­ler bek­li­yor. Çu­kur­la­rın üze­rin­den geç­mek adeta im­kân­sız. Bir­çok çu­ku­run boyu araç las­tik­le­rin­den daha büyük olu­yor.


Be­le­di­ye­ler yol­la­rı ya­par­ken ne yazık ki ucuz ve ka­li­te­siz mal­ze­me kul­la­nın­ca et­ki­li olan ya­ğış­lar, o iş­çi­li­ğin ka­li­te­si­ni de or­ta­ya çı­kart­mış olu­yor. Adeta takke düştü kel gö­rün­dü mi­sa­li or­ta­ya traji komik gö­rün­tü­ler çı­kı­yor. Bu yol­lar bir an önce ona­rıl­ma­lı ve bir­çok yol dü­zel­ti­le­rek tra­fi­ğe açıl­ma­lı­dır. Aksi tak­dir­de olası bir tra­fik ka­za­sı­nın te­la­fi­si müm­kün ol­ma­ya­cak­tır. Başta bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si olmak üzere tüm yet­ki­li­le­re ses­le­ni­yo­ruz. Aci­len tra­fik iş­le­yi­şi­nin yoğun ol­du­ğu yol­lar ona­rıl­sın” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­lar.

 

Reklam
Kaynak: urfadegisim.com
Bu haber 759 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Saklı cennet Halfeti'de sessizlik
Saklı cennet Halfeti'de sessizlik
Ağaçlar kurudu; evler terk edildi
Ağaçlar kurudu; evler terk edildi